NASZĄ DOMENĄ JEST WYSOKI POZIOM ŚWIADCZONYCH USŁUG PRAWNYCH.
POMAGAMY OSOBOM FIZYCZNYM I FIRMOM NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA – OD POMYSŁU, DO JEGO REALIZACJI.

SKUPIAMY SIĘ NA OBSŁUDZE PRZEDSIĘBIORSTW I OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. POMAGAMY OBECNYM ORAZ BYŁYM WSPÓLNIKOM, A TAKŻE CZŁONKOM ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH W OCHRONIE ICH PRAW.
ROZUMIEMY BIZNES I WIEMY, ŻE PODSTAWĄ SUKCESU JEST PROFESJONALIZM NA KAŻDYM ETAPIE.

GETBACK POMOC DLA OBLIGATARIUSZY

Kancelaria Adwokacka K|P|R Kruczek wspiera obligatariuszy GetBack w walce o zwrot środków.

Z

Wspieramy klientów poprzez udzielanie porad prawnych w celu zabezpieczenia ich interesów jako obligatariuszy Getback S.A.

Z

Analizujemy sytuacje obligatariuszy w celu oceny czy zasadnym jest wystąpienie na drogę sądową przeciwko instytucji dystrybuującej obligacje.

Z

Reprezentujemy obligatariuszy w postępowaniach sądowych przeciwko instytucjom dystrybuującym obligacje Getback S.A.

Jakie są podstawy dochodzenia umożliwiające skuteczne dochodzenie zwrotu środków? – Roszczenie przeciwko instytucjom dystrybuującym obligacje

Zarzut nieważności zapisów na obligacje

Jeśli klient nie dokonywał samodzielnego zapisu na obligacje, a było to wykonane przez inny podmiot w jego imieniu, stanowi to zarzut rzutujący na ważność zapisu na obligacje. Jeśli zapis zostanie uznany za nieważny, możliwe jest ubieganie się o zwrot środków jakie zostały wpłacone na poczet obligacji.

W myśl art. 42 – Ustawy o obligacjach, zapis na obligacje lub przyjęcie propozycji nabycia obligacji musi być złożony na piśmie pod rygorem nieważności. Dokonanie zapisu w formie elektronicznej jest możliwe wyłącznie na wyraźne żądanie klienta.
Z dokumentów wynika, że przedstawiciele instytucji dystrybuujących obligacje Getback nie posiadali upoważnień do dokonywania zapisów w imieniu obligatariuszy

Naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy, tj.:
✔ naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji,
✔ nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji,
✔ proponowanie konsumentom nabywanie usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych osób z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych konsumentów lub proponowanie nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru.

Wadliwe oferowanie nabycia obligacji Getback

Oferowanie obligacji osobom fizycznym za pomocą poczty elektronicznej skierowanej do nieokreślonej liczby potencjalnych zainteresowanych stanowi emisję obligacji w trybie oferty publicznej. W takim przypadku zasadnym może okazać się zarzut dotyczący dokonania oferty publicznej z pominięciem wymogów ustawowych związanych z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego. Jeśli w wyniku analizy stanu faktycznego takie naruszenie zostanie wykryte, obligatariusz uzyskuje możliwość ubiegania się z roszczeniem odszkodowawczym.

Zakres pomocy prawnej dla obligatariuszy Getback

Analiza prawna stanu faktycznego obligatariuszy oraz ocena możliwości odzyskania środków,

Pomoc w uzyskaniu dokumentacji koniecznej dla postępowania.

Reprezentacja w postępowaniach o wykup obligacji.

Reprezentacja w postępowaniach w sprawie realizacji zabezpieczenia.

Zastępowanie Klientów w postępowaniach sądowych przeciwko pośrednikom oferującym obligacje.

Reprezentacja w postępowaniu przeciwko podmiotowi zabezpieczającemu obligacje.

Jak odzyskać pieniądze z GetBack?

MASZ PROBLEM PRAWNY? SKONSULTUJ GO Z NAMI!

ZADZWOŃ – POMOŻEMY

Tel: 668 163 060