logo
logo

GETBACK

Adwokat

Patryk Kruczek

Zadzwoń do mnie lub napisz:

Kancelaria:

ul. Skawińska 13/50,
31-066 Kraków

Kancelaria Adwokacka K|P|R Kruczek wspiera obligatariuszy GetBack w walce o zwrot środków

R

Wspieramy klientów poprzez udzielanie porad prawnych w celu zabezpieczenia ich interesów jako obligatariuszy Getback S.A.

R

Analizujemy sytuacje obligatariuszy w celu oceny czy zasadnym jest wystąpienie na drogę sądową przeciwko instytucji dystrybuującej obligacje.

R

Reprezentujemy obligatariuszy w postępowaniach sądowych przeciwko instytucjom dystrybuującym obligacje Getback S.A.

Jakie są podstawy dochodzenia umożliwiające skuteczne dochodzenie zwrotu środków?
Roszczenie przeciwko instytucjom dystrybuującym obligacje

Zarzut nieważności zapisów na obligacje

Jeśli klient nie dokonywał samodzielnego zapisu na obligacje, a było to wykonane przez inny podmiot w jego imieniu, stanowi to zarzut rzutujący na ważność zapisu na obligacje. Jeśli zapis zostanie uznany za nieważny, możliwe jest ubieganie się o zwrot środków jakie zostały wpłacone na poczet obligacji.

W myśl art. 42 – Ustawy o obligacjach, zapis na obligacje lub przyjęcie propozycji nabycia obligacji musi być złożony na piśmie pod rygorem nieważności. Dokonanie zapisu w formie elektronicznej jest możliwe wyłącznie na wyraźne żądanie klienta.
Z dokumentów wynika, że przedstawiciele instytucji dystrybuujących obligacje Getback nie posiadali upoważnień do dokonywania zapisów w imieniu obligatariuszy

Wadliwe oferowanie nabycia obligacji Getback

Oferowanie obligacji osobom fizycznym za pomocą poczty elektronicznej skierowanej do nieokreślonej liczby potencjalnych zainteresowanych stanowi emisję obligacji w trybie oferty publicznej. W takim przypadku zasadnym może okazać się zarzut dotyczący dokonania oferty publicznej z pominięciem wymogów ustawowych związanych z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego. Jeśli w wyniku analizy stanu faktycznego takie naruszenie zostanie wykryte, obligatariusz uzyskuje możliwość ubiegania się z roszczeniem odszkodowawczym.

Naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy, tj.:

✔ naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji,
✔ nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji,
✔ proponowanie konsumentom nabywanie usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych osób z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych konsumentów lub proponowanie nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru.

Zakres pomocy prawnej
dla obligatariuszy Getback

;

Analiza prawna stanu faktycznego obligatariuszy oraz ocena możliwości odzyskania środków,

;

Pomoc w uzyskaniu dokumentacji koniecznej dla postępowania.

;

Reprezentacja w postępowaniach o wykup obligacji.

;

Reprezentacja w postępowaniach w sprawie realizacji zabezpieczenia.

;

Zastępowanie Klientów w postępowaniach sądowych przeciwko pośrednikom oferującym obligacje.

;

Reprezentacja w postępowaniu przeciwko podmiotowi zabezpieczającemu obligacje.

Jak odzyskać pieniądze z GetBack?

MASZ PROBLEM PRAWNY? SKONSULTUJ GO Z NAMI!
ZADZWOŃ – POMOŻEMY

668 163 060