NASZĄ DOMENĄ JEST WYSOKI POZIOM ŚWIADCZONYCH USŁUG PRAWNYCH.
POMAGAMY OSOBOM FIZYCZNYM I FIRMOM NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA – OD POMYSŁU, DO JEGO REALIZACJI.

SKUPIAMY SIĘ NA OBSŁUDZE PRZEDSIĘBIORSTW I OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. POMAGAMY OBECNYM ORAZ BYŁYM WSPÓLNIKOM, A TAKŻE CZŁONKOM ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH W OCHRONIE ICH PRAW.
ROZUMIEMY BIZNES I WIEMY, ŻE PODSTAWĄ SUKCESU JEST PROFESJONALIZM NA KAŻDYM ETAPIE.

KRS

Kancelaria KPR pomaga przedsiębiorcom w zdobywaniu informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu. Ponadto nasza Kancelaria przygotowuje wnioski do KRS,  w szczególności: wnioski o rejestrację podmiotu, wnioski o zmianę danych w rejestrze, wnioski o likwidację podmiotu mając na uwadze konsekwencje niezgłoszenia zmian w rejestrze.  

Zmiany podlegające wpisowi do KRS

Dokonując zmian podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego należy mieć na uwadze termin na ich zgłoszenie, który został określony w art. 22 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W świetle przywołanego przepisu wniosek o wpis do Rejestru winien być złożony w ciągu 7 dni od dnia uzasadniającego dokonanie wpisu. Obowiązek ten odnosi się również do złożenia wymaganych dokumentów czy informacji.

Kto jest zobowiązany do zgłoszenia zmian

Podmiotem zobowiązanym jest spółka reprezentowana przez zarząd bądź należycie umocowanego pełnomocnika.

Skutki niezgłoszenia zmian w terminie

Jeżeli upłynął 7-dniowy termin na złożenie wniosku o wpis do KRS, a wniosek taki nie został złożony to sąd rejestrowy wszczyna postępowanie przymuszające i wzywa obowiązanych do złożenia wniosku/ odpowiednich dokumentów, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin pod rygorem zastosowania grzywny. W przypadku niewykonania nałożonych zobowiązań następuje nałożenie grzywny, która może być ponawiana. Niemniej jednak grzywna nie jest najbardziej dotkliwą karą. Sąd rejestrowy w stosunku do osobowej spółki handlowej może z ważnych powodów orzec o jej rozwiązaniu bądź ustanowić likwidatora w razie niewypełniania zobowiązań mimo nałożenia na podmiot prawa grzywny.

Warto również podkreślić, iż w przypadku wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub  jego umorzenia czy też w przypadku niewykonania obowiązków dot. złożenia wniosku/ odpowiednich dokumentów mimo dwukrotnego wezwania sądu (art.24 ust.1 ustawy o KRS) sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Jeżeli w wyniku prowadzonego postępowania sąd rejestrowy ustali, że podmiot przeciwko któremu prowadzone jest postępowanie nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd orzeka o rozwiązaniu podmiotu i zarządza jego wykreślenie z rejestru.

MASZ PROBLEM PRAWNY? SKONSULTUJ GO Z NAMI!

ZADZWOŃ – POMOŻEMY

Tel: 668 163 060