logo
logo

Prawo pracy dla pracodawcy

Adwokat

Patryk Kruczek

Zadzwoń do mnie lub napisz:

Kancelaria:

ul. Skawińska 13/50,
31-066 Kraków

Szukasz profesjonalnej usługi z zakresu prawa pracy?

Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla firm. Od tworzenia regulaminów,
poprzez opracowania umów po reprezentację Klientów w sporach przed Sądem.

Wiemy z doświadczenia jak ważny jest sprawny przepływ informacji szczególnie przy zatrudnianiu nowych pracowników, dlatego naszym Klientom gwarantujemy szybki i nieograniczony kontakt oraz profesjonalnie przygotowane dokumenty.

Kontrakt menadżerski

Umowę taką zalicza się do umów nienazwanych, zawieranych w ramach swobody umów, do której mają zastosowanie przepisy ogólne prawa zobowiązań. Istotą tego rodzaju kontraktów jest zarządzanie przez osobę fizyczną przedsiębiorstwem, bez podległości służbowej zarządcy i bez kierownictwa dającego zlecenia.
Co to znaczy zasada swobody umów? Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Stąd też jego poszczególne elementy zależą w dużej mierze od pozycji negocjacyjnej stron oraz ich świadomości prawnej. Treść dokumentu formułowana jest każdorazowo przez wskazane powyżej podmioty. Powinien on zawierać, m. in.: przedmiot umowy, obowiązki i uprawnienia menedżera, składniki jego wynagrodzenia, zakres odpowiedzialności za wykonanie postawionych zadań, kryteria oceny efektywności, sposoby rozwiązania kontraktu, zakaz konkurencji oraz tajemnicę przedsiębiorstwa.

Kontrakt menadżerski

Przedmiotem umowy jest odpłatne powierzenie danej osobie sprawowania zarządu przedsiębiorstwem. Ma to na celu wypracowanie zysku. W przeciwieństwie do stosunku pracy w omawianej formie zatrudnienia nie występuje kierownictwo czy podporządkowanie.
Zawierając kontrakt menedżerski, podmiot zatrudniający zawsze powinien postawić sobie pytanie, jaką umowę w rzeczywistości zawiera – czy jest to umowa o pracę, czy umowa cywilnoprawna. W momencie powstania sporu z osobą zarządzającą i rozstrzygania sprawy przez sąd, kwestia ta zawsze zostanie wyraźnie określona. Stąd też niewłaściwa kwalifikacja umowy może pociągać za sobą negatywne konsekwencje.

Nasza Kancelaria oferuje

R

Przygotowanie/analizę umów, także we współpracy z podmiotami zagranicznymi oraz ich negocjacje

R
Zabezpieczenie mitygowanie ryzyk związanych z realizacją
R

Optymalizację realizacji celów przedsiębiorstwa – koszty, korzyści i wady, zakres funkcjonowania

R

Wsparcie przedsiębiorcy w rozliczeniu umowy – wyniki finansowe/organizacyjne, zakaz konkurencji, tajemnica przedsiębiorstwa itd. sytuacje nadzwyczajne

Delegowanie pracowników, leasing pracowniczy, zatrudnianie obcokrajowców

Dynamiczna sytuacja na rynku, wymaga od przedsiębiorstwa elastyczności, także w zakresie zatrudnienia. Nowe możliwości w tej sferze daje możliwość leasingowania pracowników, delegowanie oraz zatrudnianie obcokrajowców.

Leasing
pracowników

To wynajem pracowników, z którymi został zawarty stosunek pracy na rzecz innych podmiotów gospodarczych. Pracownicy pracują zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Porozumienie w tej sprawie zawiera dotychczasowy pracodawca z przyszłym. W porozumieniu pracodawców ustala się okres pracy pracownika u innego pracodawcy, który zazwyczaj jest równy udzielonemu urlopowi bezpłatnemu. W celu wypożyczenia pracownika innej firmie niezbędnym warunkiem jest uzyskanie jego zgody (na piśmie).

Wypożyczenie pracownika

z agencji pracy tymczasowej. W tym przypadku istnieje trójstronny stosunek: pracownik tymczasowy – agencja pracy tymczasowej – pracodawca użytkownik. W przypadku pracy tymczasowej pracodawca użytkownik nie ma obowiązków kadrowych związanych z zatrudnieniem danego pracownika, nie musi prowadzić dokumentacji personalnej czy kierować takiego pracownika na badania lekarskie. Zasady zatrudnienia pracownika określa porozumienie zawarte przez pracodawcę użytkownika z agencją. Przepisy ustawy o pracownikach tymczasowych wskazują minimalne wymagania w tym zakresie. Pracodawca użytkownik może też przyjąć na siebie więcej obowiązków wobec pracownika tymczasowego, m.in. w zakresie BHP.

Zatrudnianie obcokrajowców

Z powodu braku kandydatów do wykonywania niektórych prac, jest możliwość zatrudniania pracowników z zagranicy. Pracownicy zagraniczni, dzielą się na podstawowe dwie grupy; pracownicy z UE oraz z poza UE. Zatrudnianie obcokrajowców, to oprócz korzyści niesie za sobą także pewne formalności które pomagamy przeprowadzić.

Obywatele UE nie mają obowiązku posiadania pozwolenia na pracę i, zgodnie z art. 39 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską, mogą być zatrudniani na takich samych zasadach, jak Polacy. Natomiast osoby spoza Unii muszą posiadać ważną wizę (lub inny dokument, który uprawnia je do pobytu na terytorium Polski) i mogą wykonywać tylko tę pracę, która została wskazana w zezwoleniu.

Pracownicy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę, to:

R

mający status uchodźcy,

R

mający zezwolenie na osiedlenie się w Polsce,

R

posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z zawarciem małżeństwa z obywatelem Polski,

R

posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

R

mający Kartę Polaka,

R

będący absolwentami polskiej szkoły ponadgimnazjalnej

R

kontynuujący stacjonarne studia wyższe.

Najważniejsze kwestie związane z zatrudnieniem obcokrajowca z poza UE, to uzyskanie zezwolenia na pracę. Obowiązek złożenia wniosku o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca leży po stronie pracodawcy. Wniosek składa się w urzędzie wojewódzkim (właściwym dla siedziby pracodawcy) na 30 dni przed planowanym terminem zatrudnienia. Opłata za wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca wynosi 50 lub 100 zł w zależności od tego, czy wykonywanie pracy powierza się cudzoziemcowi na okres krótszy czy dłuższy niż 3 miesiące.

Nasza Kancelaria oferuje

01

Przygotowanie, negocjacje porozumień pomiędzy przedsiębiorstwami związane z leasingiem pracowników

02

Zredagowanie zasad zatrudniania pracowników wypożyczonych, pomiędzy przedsiębiorstwem użytkownika a agencją pracy

03

Tworzenie wszystkich umów związanych z zatrudnieniem, regulaminów, zasad wyłączności, zakazu konkurencji

04

Realizację procesu uzyskania zgody na zatrudnienie obcokrajowca z pełną obsługą.

05

Reprezentację przedsiębiorstwa przed właściwymi organami oraz nadzór nad dokumentacją.

MASZ PROBLEM PRAWNY? SKONSULTUJ GO Z NAMI!
ZADZWOŃ – POMOŻEMY

668 163 060