logo
logo

Umowa Franczyzy

Adwokat

Patryk Kruczek

Zadzwoń do mnie lub napisz:

Kancelaria:

ul. Skawińska 13/50,
31-066 Kraków

Umowa franczyzowa jest prawnie wiążącym dokumentem, który określa warunki pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą.

Każda umowa franczyzowa podlega tym warunkom, które są zwykle określone w pisemnej umowie między stronami.

W ramach naszych usług:

Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne przy sporządzaniu, negocjowaniu i wdrażaniu umów franczyzowych (franczyza bezpośrednia, franczyza wielokrotna, masterfranczyza) oraz dokumentów z nimi związanych (regulaminy, umowy najmu i inne).
Doradzamy w zakresie regulacji używania znaków towarowych innych marek sieciowych, skutecznego zapewnienia poufności know-how przekazywanego franczyzobiorcom (w formie podręczników operacyjnych i podczas szkoleń), zgodnego z przepisami prawa konstruowania zapisów dotyczących wyłączności franczyzobiorców oraz regulacji przywilejów w umowach. Pomagamy we właściwym uregulowaniu opłat franczyzowych (wstępnych, bieżących i marketingowych) oraz w wyborze odpowiedniego sposobu zabezpieczenia roszczeń z tytułu tych opłat.
Opiniujemy projekty umów franczyzowych, identyfikujemy potencjalne ryzyko (prawne i handlowe) wynikające z wdrożenia rozwiązań proponowanych przez franczyzodawcę.
Reprezentujemy naszych klientów w sporach dotyczących lub wynikających z umów franczyzowych.

Franczyza

Zaletą akredytywy jest gwarantowana przez bank możliwość otrzymania płatności za dostarczony towar, uwarunkowana wyłącznie przedstawieniem w placówce banku odpowiednich dokumentów, zgodnych z warunkami akredytywy, ustalonymi przez Strony w obecności banku.

Umowa franczyzowa musi zawierać

kilka podstawowych elementów, w tym:

Omówienie relacji: obejmuje ono strony umowy, własność praw własności intelektualnej oraz ogólne zobowiązania franczyzobiorcy do prowadzenia działalności zgodnie ze standardami marki.
Czas trwania umowy franczyzowej: obejmuje czas trwania stosunku umownego, prawa franczyzobiorcy do zawierania nowych umów i obowiązek franczyzobiorcy do zmiany miejsca zamieszkania.

Opłaty wstępne i stałe: Franczyzobiorcy zazwyczaj płacą franczyzodawcy opłatę wstępną i stałą za przystąpienie do systemu i pozostanie franczyzobiorcą. Umowy zazwyczaj zawierają również szereg dodatkowych opłat. Większość systemów franchisingowych przewiduje wpłaty na fundusz reklamowy lub brandingowy, który franchisingodawca wykorzystuje do publicznej promocji marki i innych celów określonych w umowie.

Wybór i rozwój lokalizacji: Franczyzobiorcy zazwyczaj sami znajdują swoje lokalizacje i rozwijają je zgodnie ze standardami franczyzodawcy. Franczyzodawca jest zazwyczaj odpowiedzialny za zatwierdzenie lokalizacji znalezionej przez franczyzobiorcę, a następnie, przed otwarciem, za zatwierdzenie, że franczyzobiorca rozwinął swoją lokalizację tak, aby spełniała standardy projektu i inne standardy marki.

Szkolenia i wsparcie przed otwarciem oraz bieżące szkolenia i wsparcie: Franczyzodawcy zazwyczaj zapewniają szereg szkoleń przed otwarciem i bieżące wsparcie, w tym szkolenia, wsparcie w terenie i w centrali, łańcuch dostaw i kontrolę jakości.

Korzystanie z własności intelektualnej, takiej jak znaki towarowe, patenty i podręczniki: prawa własności intelektualnej każdego systemu franczyzowego są jego najcenniejszymi aktywami, a niektóre z nich będą się zmieniać wraz z rozwojem systemu. Umowa określa, co jest przedmiotem licencji dla franczyzobiorcy, w jaki sposób franczyzobiorca może korzystać z własności intelektualnej oraz prawa franczyzodawcy do rozwijania systemu poprzez modyfikację podręcznika franczyzodawcy.

reklama

Franchisingodawca określi, jakie są jego zobowiązania w zakresie reklamy i ile franchisingobiorcy będą musieli zapłacić, aby pokryć te koszty.

Wymagania ubezpieczeniowe: Umowy franczyzowe będą określać minimalne wymagania ubezpieczeniowe, które franczyzodawca musi posiadać przed otwarciem i w trakcie trwania umowy.
Przechowywanie danych i prawo do kontroli danych franczyzobiorcy: franczyzodawca określa, jakie dane franczyzobiorca musi przechowywać, prawo do korzystania z oprogramowania oraz prawo dostępu do tych danych i ich kontroli.
Wszystko inne: prawa następcy franczyzobiorcy, niewykonanie zobowiązań, wypowiedzenie, odszkodowanie, rozstrzyganie sporów, prawa do odsprzedaży, prawa do cesji, prawa pierwokupu, źródła zaopatrzenia, lokalne wymogi reklamowe, prawo właściwe, informacje ogólne, gwarancje osobiste i postanowienia dotyczące kumulacji.

Kwestie związane z franchisingiem posiadają bardzo obszerne zagadnienie prawne. Dlatego, aby uniknąć kłopotów, warto tego typu kwestie skonsultować z prawnikiem. Nasza wiedza oraz umiejętności poparte wieloletnim doświadczeniem w profesjonalny sposób zabezpieczą Twoje interesy.

MASZ PROBLEM PRAWNY? SKONSULTUJ GO Z NAMI!
ZADZWOŃ – POMOŻEMY

668 163 060