NASZĄ DOMENĄ JEST WYSOKI POZIOM ŚWIADCZONYCH USŁUG PRAWNYCH.
POMAGAMY OSOBOM FIZYCZNYM I FIRMOM NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA – OD POMYSŁU, DO JEGO REALIZACJI.

SKUPIAMY SIĘ NA OBSŁUDZE PRZEDSIĘBIORSTW I OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. POMAGAMY OBECNYM ORAZ BYŁYM WSPÓLNIKOM, A TAKŻE CZŁONKOM ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH W OCHRONIE ICH PRAW.
ROZUMIEMY BIZNES I WIEMY, ŻE PODSTAWĄ SUKCESU JEST PROFESJONALIZM NA KAŻDYM ETAPIE.

Aktualności

agencja pracy tymczasowej - regulamin wynagrodzeń

Czy agencja pracy tymczasowej może zażądać przesłania regulaminu wynagradzania?

Wielu przedsiębiorców korzystających z usług agencji pracy tymczasowej zastawia się, czy pracodawca użytkownik jest zobowiązany do przesłania funkcjonującego w jego zakładzie pracy regulaminu wynagradzania.

Przepisy ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 594 z późn. zm.) jasno określają, że „Pracodawca użytkownik informuje agencję pracy tymczasowej na piśmie o: 1) wynagrodzeniu za pracę, której wykonywanie ma być powierzone pracownikowi tymczasowemu, oraz o wewnętrznych regulacjach dotyczących wynagradzania obowiązujących u danego pracodawcy użytkownika, a na wniosek agencji pracy tymczasowej przedstawia do wglądu treść tych regulacji”. Zgodnie z treścią ustawy pracodawca nie ma obowiązku przesyłania agencji obowiązującego regulaminu wynagradzania w jego zakładzie pracy. Co prawda agencja pracy ma prawo złożyć wniosek o przedstawienie treści regulaminu, ale wyłącznie do wglądu.

Obowiązkiem pracodawcy jest natomiast pisemne poinformowanie agencji pracy tymczasowej o obowiązujących w jego zakładzie pracy regulacjach dotyczących wynagradzania pracowników oraz ewentualne przedstawienie do wglądu tychże dokumentów na wniosek zgłoszony przez agencję.