Czy agencja pracy tymczasowej może zażądać przesłania regulaminu wynagradzania?

Wszystkie kategorie

Rozumiemy realia prowadzenia działalności naszych Klientów. Nie boimy się wymagających projektów!

Czy agencja pracy tymczasowej może zażądać przesłania regulaminu wynagradzania?

Wielu przedsiębiorców korzystających z usług agencji pracy tymczasowej zastawia się, czy pracodawca użytkownik jest zobowiązany do przesłania funkcjonującego w jego zakładzie pracy regulaminu wynagradzania.

Przepisy ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 594 z późn. zm.) jasno określają, że „Pracodawca użytkownik informuje agencję pracy tymczasowej na piśmie o: 1) wynagrodzeniu za pracę, której wykonywanie ma być powierzone pracownikowi tymczasowemu, oraz o wewnętrznych regulacjach dotyczących wynagradzania obowiązujących u danego pracodawcy użytkownika, a na wniosek agencji pracy tymczasowej przedstawia do wglądu treść tych regulacji”. Zgodnie z treścią ustawy pracodawca nie ma obowiązku przesyłania agencji obowiązującego regulaminu wynagradzania w jego zakładzie pracy. Co prawda agencja pracy ma prawo złożyć wniosek o przedstawienie treści regulaminu, ale wyłącznie do wglądu.

Obowiązkiem pracodawcy jest natomiast pisemne poinformowanie agencji pracy tymczasowej o obowiązujących w jego zakładzie pracy regulacjach dotyczących wynagradzania pracowników oraz ewentualne przedstawienie do wglądu tychże dokumentów na wniosek zgłoszony przez agencję.

Również ciekawe