OBOWIĄZEK POSIADANIA STRON INTERNETOWYCH DLA SPÓŁEK AKCYJNYCH I KOMANDYTOWO-AKCYJNYCH JUŻ OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU

Wszystkie kategorie

Rozumiemy realia prowadzenia działalności naszych Klientów. Nie boimy się wymagających projektów!

Obowiązek posiadania stron internetowych dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych już od 1 stycznia 2020 roku

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw) podpisana przez Prezydenta we wrześniu 2019 roku wprowadza do polskiego systemu zasadę obowiązkowej dematerializacji akcji wszystkich spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. W pełnym zakresie zmiany zaczną obowiązywać 1 stycznia 2021 roku. Poza tą główną zmianą nowelizacja wprowadza także nowe obowiązki dla tych spółek – już od 1 stycznia 2020 muszą one posiadać własne strony internetowe. Mimo że cała nowelizacja wchodzi w życie dopiero od 2021 roku, to omawiana regulacja odnośne do stron www, stanowi wyjątek i została wdrożona od tego roku.

Artykuł 1 punkt 1 nowelizacji dodaje do art. 5 Kodeksu spółek handlowych § 5, zgodnie z którym spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.

Oznacza to, że już niespełna dwa i pół miesiąca pod podpisaniu przez Prezydenta nowelizacji kodeksu spółek handlowych, każda spółka komandytowo-akcyjna i akcyjna, zobowiązana była i jest do posiadania funkcjonującej strony internetowej, w celu realizacji przepisu nakładającego na nie obowiązek posiadania wydzielonego miejsca na komunikację z akcjonariuszami. Nawet jeśli spółka przed 1 stycznia 2020 roku takową stronę posiadała, dobrze ją zweryfikować w celu sprawdzenia, czy spełnia ona normy i wymogi narzucone przez prawodawcę i ewentualnie zadbać o niezwłoczne uzupełnienie braków. Opisywany obowiązek dotyczy wszystkich wymienianych wyżej spółek – nie ma wpływu charakter, struktura, ani rozmiar prowadzonej działalności – jeżeli prowadzimy spółkę akcyjną lub komandytowo-akcyjną, musimy dostosować się do przepisów.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwalonej nowelizacji:

Obligatoryjna dematerializacja wszystkich akcji spółki akcyjnej – bez względu na jej status jako spółki publicznej czy spółki niebędącej spółką publiczną – oraz postępujący proces digitalizacji spółki akcyjnej (era cyfrowej spółki akcyjnej) uzasadnia nałożenie wymogu, aby każda spółka akcyjna posiadała stronę internetową przeznaczoną co najmniej do komunikacji z akcjonariuszami. Współcześnie nie sposób uznać, że taki wymóg jest nadmierny. Niewątpliwie sprzyja on zwiększeniu ochrony praw akcjonariuszy i pewności komunikacji spółki z akcjonariuszami. Publikacja ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie będzie zatem jedynym źródłem informacji przekazywanych do inwestorów spółek akcyjnych. Wprowadzenie rozwiązania przewidującego prowadzenie przez wszystkie spółki akcyjne (a nie tylko publiczne) strony internetowej zwiększy efektywność ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, ograniczy ryzyka informowania w taki sposób, aby w praktyce nie poinformować akcjonariuszy, co szczególnie często występuje w sytuacjach konfliktów w spółkach (z udziałem akcjonariuszy i zarządów) oraz będzie sprzyjać stabilności i bezpieczeństwu obrotu, co jest wartością o charakterze systemowym.

Z uzasadnienia możemy wywnioskować, że proces digitalizacji spółek akcyjnych, a także generalny proces digitalizacji obrotu prawnego w pełnie uzasadnia obowiązek posiadania stron internetowych ze zredagowaną odpowiednią sekcją przeznaczoną do komunikacji z akcjonariuszami. Wątpliwości budzi nałożenie tego obowiązku na spółki komandytowo-akcyjne, gdyż mimo emitowania akcji, one nadal pozostają spółkami osobowymi, a akcjonariuszami takich firm, często są członkowie rodziny. W takich przypadkach prowadzenie takiej strony może wiązać się z nadmiernymi i nieuzasadnionymi kosztami, jednak nawet w takim przypadku, obowiązek na spółce ciąży, gdyż prawodawca nie przewidział w nowelizacji wyjątku.

Nowelizacja ustawy, oprócz obowiązku posiadania strony internetowej nakłada na spółki, także konieczność zgłoszenia informacji o witrynie internetowej do KRS w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. Warto zatem, aby zarządy spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych miały na uwadze konieczność nie tylko utworzenia strony internetowej, ale także zgłoszenia jej do Krajowego rejestru Sądowego we właściwym terminie.

Również ciekawe