Kredytobiorca uzyskał wyrok ustalający nieważność umowy kredytu w CHF – co to dla niego oznacza w praktyce?

Wszystkie kategorie

Rozumiemy realia prowadzenia działalności naszych Klientów. Nie boimy się wymagających projektów!

Kredytobiorca uzyskał wyrok ustalający nieważność umowy kredytu w CHF – co to dla niego oznacza w praktyce?

Długo wyczekiwany przez kredytobiorców wyrok TSUE w sprawie
p. Dziubaków (sygn. C 260/18) potwierdził, że brak klauzuli przeliczeniowej w umowie (która ma charakter niedozwolony) nie może być uzupełniony przez sąd innym zapisem, np. odwołującym do średniego kursu NBP. Tym samym to do kredytobiorcy zależy czy będzie żądał, aby sąd unieważnił umowę. Z praktyki muszę wskazać, że nie każdy kredytobiorca po wykonaniu analizy finansowej historii spłaty kredytu decyduje się na opcję „nieważności umowy” – ale o tym w kolejnym wpisie.

Co treść orzeczenia TSUE oznacza w praktyce dla kredytobiorców chcących rozpocząć proces?

 • Po pierwsze – wyrok TSUE jest korzystny dla kredytobiorców posiadających kredyty waloryzowane do waluty obcej (indeksowane i denominowane) zawierających klauzule niedozwolone. Pozew o ustalenie nieważności umowy kredytu „frankowego” przysługuje wszystkim kredytobiorcom hipotecznym bez względu na to czy ich umowa to umowa kredytu indeksowanego czy denominowanego.
 • W przypadku unieważnienia umowy hipoteka ulega wykreśleniu, a nieruchomość jest wolna od obciążenia kredytowego.
 • W przypadku unieważnienia umowy strony zwracają sobie to co wzajemnie sobie świadczyły.

Strony zwracają sobie to co wzajemnie sobie świadczyły – czyli co?

W postępowaniu „frankowym” w przypadku stwierdzenia nieważności umowy, kredytobiorca powinien żądać zwrotu od banku wszystkich środków jakie zostały przez niego na rzecz banku wpłacone w okresie 10 lat od dnia złożenia powództwa. Mówiąc „wszystko” w szczególności mam na myśli raty kapitałowo-odsetkowe.

Z drugiej strony kredytobiorca winien zwrócić na rzecz banku kwotę pobranego kredytu. Co do zasady te dwie kwoty powinny zostać wzajemnie zbilansowane. Jak wygląda to w praktyce?

Posłużę się przykładem naszego klienta jak wygląda bilans unieważnienia umowy kredytu. Pan Mirosław z Łodzi zwrócił się do nas z prośbą o wykonanie analizy finansowej jego umowy kredytowej na podstawie historii spłaty kredytu. 

Na początek garść danych podstawowych.

 • Data zawarcia umowy: luty 2006 r.
 • Kwota kredytu w PLN i w CHF: 161.000,00 PLN / 67.051,00 CHF
 • • Saldo zadłużenia na dzień wykonania analizy: 38 887,14 CHF / 155 548,66 PLN – sam kapitał bez odsetek
 • • Okres na jaki umowa została zawarta: 300 miesięcy

W związku z faktem, że kredyt spłacany jest od 2006 r. oraz 10 letni okres przedawnienia, klient będzie mógł się ubiegać o zwrot wpłat uiszczonych w okresie od października 2009 r. do października 2019 r.
Jakie to są kwoty:
– przez ostatnie 10 lat klient zapłacił:

 • 27 327,00 PLN (raty kapitałowo-odsetkowe płacone do września 2011 r. w złotówkach które następnie bank przeliczał na CHF po kursie sprzedaży obowiązującym w banku), oraz
 • 31 639,88 CHF (raty kapitałowo-odsetkowe płacone przez klienta za pomocą franków kupowanych w kantorze internetowym o kresie od października 2011 do dnia dzisiejszego). Przyjmując dzisiejszy kurs CHF/PLN tj. 4,00 PLN wartość wpłaconych CHF stanowi 126 558,72 PLN.
 • 27 327,00 PLN (raty kapitałowo-odsetkowe płacone do września 2011 r. w złotówkach które następnie bank przeliczał na CHF po kursie sprzedaży obowiązującym w banku), oraz
 • 31 639,88 CHF (raty kapitałowo-odsetkowe płacone przez klienta za pomocą franków kupowanych w kantorze internetowym o kresie od października 2011 do dnia dzisiejszego). Przyjmując dzisiejszy kurs CHF/PLN tj. 4,00 PLN wartość wpłaconych CHF stanowi 126 558,72 PLN.

Wracając do poprzedniego akapitu, skoro strony zwracają sobie to co wzajemnie sobie świadczyły to bilans unieważnienia wygląda następująco:

 • Bank zwraca klientowi kwotę 27 327,00 PLN + 31 639,88 CHF (ok. 126 558,72 PLN). Co daje ok. 153 885,81 PLN.
 • Klient zwraca bankowi kwotę pobranego kredytu czyli: 161 000,00 PLN.
 • Czyli do całkowitego rozliczenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy bankiem i klientem pozostaje kwota 7 114,19 PLN.
 • Klient uniknie konieczności spłaty kapitału w kwocie 38 887,14 CHF / 155 548,66 PLN, przez kolejne lata.

adw. Patryk Kruczek

Również ciekawe