Zwrot prowizji i opłat przygotowawczych – fakt o którym mało się mówi

Wszystkie kategorie

Rozumiemy realia prowadzenia działalności naszych Klientów. Nie boimy się wymagających projektów!

Zwrot prowizji i opłat przygotowawczych – fakt o którym mało się mówi

W tym artykule skupimy się na możliwości odzyskania pobranych przez bank prowizjach i innych opłatach przy kredytach konsumenckich. Bardzo ważnym słowem jest tutaj „konsument” bo tylko ich ta możliwość dotyczy co w chwili obecnej jest już ugruntowanym stanowiskiem tak polskiego ustawodawcy jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Kredyt konsumencki – to pożyczka gotówkowa jaką udziela instytucja finansowa (banki i skoki) osobie fizycznej na dowolny cel do wartości 255.500 zł i nie jest to kredyt hipoteczny <- to tak w skrócie.

Kredytem konsumenckim jest też powyższa pożyczka udzielona osobie fizycznej, która oprócz tego prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą jednak jest ona pobierana na cele prywatne a nie firmowe.

Na czym polega zwrot prowizji?

Jeśli konsument pobrał kredyt gotówkowy a następnie spłacił to zobowiązanie przed końcem okresu kredytowania to bank winien mu zwrócić proporcjonalnie wszystkie opłaty związane z uruchomieniem tego kredytu jakie zostały pobrane na początku.

Przykład:

1) pożyczka w kwocie X udzielona na okres 60 miesięcy

2) prowizja pobrana w kwocie 15.000 zł

3) spłata dokonana po 18 miesiącach

Ile bank powinien zwrócić kredytobiorcy? Jest to 42/60 czyli 10.500 zł

Bardzo dobrze obrazuje ten schemat infografika Rzecznika Finansowego, którą pozwolę sobie załączyć poniżej.

Dlaczego przysługuje nam zwrot prowizji?

W związku z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. Na tej podstawie zwracane są koszty proporcjonalne przy ubezpieczeniu – prowizji jednak banki nie zwracają.

Problem z brakiem wypłat proporcjonalnie prowizji czy opłat przygotowawczych dotyczy wszystkich instytucji finansowych. Stoją one na wspólnym stanowisku nie zgadzając się z opinią Rzecznika Finansowego czy Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W negatywnej odpowiedzi na wezwania do zapłaty nie uwzględniają również setek prawomocnych wyroków i ugód w tych sprawach.

Powyższa argumentacja w zasadzie jest wystarczająca do wystosowania pozwu jednakże całkiem niedawno bo 11.09.2019 r. pojawił się wyrok TSUE (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) potwierdzający stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK a to na podstawie wcześniej wystosowanego pytania przez polski podmiot będący w sporze sądowym z bankiem i SKOK-iem. To zamyka dyskusję na temat tego czy zwrot taki się należy czy też nie.

Z każdym postępowaniem sądowym wiążą się koszty jego wszczęcia oraz prowadzenia i są zwracane przez stronę która przegrywa. Dlaczego więc stanowisko Związku Banków Polskich jest odmienne i banki nie wypłacają należnych konsumentowi prowizji nie narażając się na koszty postępowania?

Tak jak opisywałem już to zjawisko we wcześniejszym artykule przeważają tu 2 podstawowe elementy tj. brak wiedzy konsumentów o przysługującym im roszczeniu oraz statystyki – większa część osób mających świadomość przysługujących im praw nie wytoczy powództwa. Szacuje się, że gdyby wszyscy konsumenci przystąpiliby do czynności mających zwrot należnych im prowizji to banki musiałyby oddać im ok. 4 MLD zł.

Zwyczajowo już zachęcam wszystkich do darmowych konsultacji z Kancelarią KPR. W celu dokonania takiej analizy wystarczy nam przesłać skan umowy kredytowej (tej spłaconej) oraz data jej spłaty. Wszystkie analizy realizujemy w ciągu 24h.

Konrad Radwan

Prawnik

Również ciekawe