Odszkodowanie za lockdown.

Wszystkie kategorie

Rozumiemy realia prowadzenia działalności naszych Klientów. Nie boimy się wymagających projektów!

Odszkodowanie za lockdown. Czy firmy mają szanse na odszkodowanie od Państwa?

Ze względu na obecną sytuację, musiałeś zamknąć swoją działalność na wiele miesięcy? Każda firma czy osoba fizyczna, która czuje się poszkodowana czy pokrzywdzona działaniami państwa, ma prawo dochodzić swoich roszczeń. To, czy podejmowane próby będę skuteczne oceni finalnie oczywiście sąd.

Czy odszkodowanie od Skarbu Państwa za zakaz prowadzenia biznesu w czasie pandemii jest zasadne?

Celem pozwu powinno być potwierdzenie, że złamano prawa gwarantowane Konstytucją. Ograniczenia zostały wprowadzone rozporządzeniem, choć zgodnie z art. 22 konstytucji, ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Rozporządzeniami nie można ograniczać konstytucyjnej zasady gwarantującej swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego walka o ustalenie zasady, wykazanie, że państwo działało bezprawnie jest zasadna.

Dodatkowo, z art. 77 ust. 1 konstytucji wynika, że za każde niezgodne z prawem działanie władzy publicznej przysługuje odszkodowanie. Rząd nie ogłosił stanu klęski żywiołowej. Za to wprowadził rozporządzeniami ograniczenia takie jak dla tego stanu klęski żywiołowej, co jest niezgodne z Konstytucją. W ten sposób zostało naruszone prawo, co otwiera drogę do odszkodowania nie tylko o szkodę rzeczywistą, ale też za utracone korzyści.

Odszkodowanie za zamknięcie firmy na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zgodnie z art. 46a ustawy, w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów może wprowadzić w drodze rozporządzenia stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Jednocześnie przepis ten upoważnia Radę Ministrów do wprowadzenie w drodze rozporządzenia m. in do czasowego ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy (art. 46b ust. 4 ustawy) Kolejnymi rozporządzeniami wydawanymi w 2020 r. Rada Ministrów wprowadzała czasowe zakazy prowadzenia określonych przedmiotowo rodzajów działalności gospodarczej.

Na co warto zwrócić uwagę?

• art. 46 a i 46 b ustawy nie formułują szczegółowych wytycznych co do treści i zakresu rozporządzenia wykonawczego. Wobec tego Rada Ministrów w ogóle nie może regulować kwestii ograniczeń czy zakazów prowadzenia działalności gospodarczej w drodze rozporządzenia (aktu prawnego niższej rangi niż ustawa)!
• art. 46 b ust. 4 ustawy upoważnia Radę Ministrów wyłącznie do wprowadzenia „czasowego ograniczenia” działalności gospodarczej. Niedopuszczalne jest ustanowienie przez Radę Ministrów całkowitego zakazu prowadzenia tej działalności w wyszczególnionych przez nią okresach czasu ani branżach.

Zakazując w ten sposób działalności przedsiębiorcom, których zakaz dotyczy lub dotyczył, wyrządzono szkodę.

Szkoda ta podlega naprawieniu przez Skarb Państwa na podstawie art. 417 1 § 1 k.c. który mówi, że za szkodę wyrządzoną przez zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa. Niewprowadzenie stanu nadzwyczajnego jest wyraźnym zaniechaniem ze strony władzy. Gdyby został wprowadzony jeden ze stanów nadzwyczajnych (stan klęski żywiołowej), przedsiębiorcy mogliby złożyć wniosek do wojewody o odszkodowanie.

Odszkodowanie za lockdown należy się w pełnej wysokości i obejmuje bezpośrednią stratę i utracone zyski.

Roszczenia pozwu:

Ustalenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za wyrządzoną szkodę –
Sąd ustali, że należy się odszkodowanie bez wskazania kwoty wypłaty.

Wskazanie kwoty przysługującego Klientowi odszkodowania:


• utracone korzyści,
• koszty działań dostosowujące przedsiębiorstwo do funkcjonowania w ramach ograniczeń
• Okres objęty restrykcjami:
▪ od 13.03.2020 do 18.05.2020;
▪ od 24.20.2020 do 04.05.2021

Wyliczenie roszczenia:

• wszystkie koszty:

◦ wynagrodzenia pracowników, które trzeba ponieść nawet jak nie prowadzi się działalności,
◦ składki na ZUS,
◦ raty leasingowe,
◦ koszty najmu,
◦ koszty dzierżawy,
◦ opłaty franczyzowe,
◦ opłaty za media,
◦ opłaty za koncesje,
◦ opłaty administracyjne,
◦ oraz utracone korzyści – wykazane są poprzez porównanie przychodów z analogicznego okresu w ubiegłym roku.

• odliczamy formy wsparcia tj.:

◦ dopłaty do wynagrodzeń,
◦ umorzone pożyczki (5000 zł) z FGŚP,
◦ PFR 1.0, 2.0 (tylko jeśli jest bezzwrotny),
◦ bezzwrotne subwencje,
◦ zwolnienie z ZUS – nie odroczenie składek!

Etapy

1. Wezwanie do zapłaty
2. Analiza finansowa
3. Pozew (wniosek o zwolnienie z kosztów)

Twoja działalność została zamknięta i chcesz z tego tytułu otrzymać odszkodowanie od Skarbu Państwa? Powierz nam swoją sprawę! Dokonamy wszelkich działań, aby odzyskać należne środki.

Również ciekawe