Wierzyciel spółki z o.o., a bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce

Wszystkie kategorie

Rozumiemy realia prowadzenia działalności naszych Klientów. Nie boimy się wymagających projektów!

Wierzyciel spółki z o.o., a bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce

Czy na gruncie polskiego prawa interesy wierzycieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są chronione w momencie bezskuteczności prowadzonej przeciwko spółce egzekucji ?

Odpowiedź na powyższe pytanie zawiera art. 299 KSH. Zgodniez treścią § 1 omawianego przepisu członkowie zarząduodpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki, gdy egzekucja prowadzona przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Takie unormowanie jest swoistym wyjątkiem od ogólnej zasady, gdyż co do zasady spółka z o.o. jako osoba prawna powinna sama odpowiadać swoim majątkiem za zobowiązania.

W jaki sposób wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń?

Wierzyciel może żądać zaspokojenia roszczeń od członków zarządu dopiero w momencie uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko spółce. Oznacza to, że musi w postępowaniu sądowym przeciwko spółce wykazać bezskuteczność prowadzonej względem niej egzekucji. Pociągnięcie członków zarządu do odpowiedzialności za zabowiązania spółki wymaga odrębnego postępowania ze względu na sybsydiarny charakter tej odpowiedzialności.


Jak wierzyciel może wykazać bezskuteczność egzekucji?

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26.06.2003 r. (V CKN 416/01) wskazuje się, że: „ ustalenie (…) przesłanki bezskuteczności egzekucji może nastąpić na podstawie każdego dowodu wykazującego, że spółka nie ma majątku, który pozwalałby na zaspokojenie jej wierzyciela pozywającego członków zarządu”. Wierzyciel powinien wykazać, że spółka nie ma żadnego majątku lub egzekucja w stosunku do danego elementu majątku okazała się bezskuteczna, a spółka nie posiada innego majątku albo posiadany majątek jest obciążony ponad jej wartość na rzecz wierzycieli spółki korzystających z pierwszeństwa zaspokojenia.


Jak członek zarządu może bronić się od poniesienia odpowiedzialności za zabowiązania spółki ?

  • powinien wykazać, że w odpowiednim czasie zgłoszono upadłość lub wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzenie układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu
  • niedokonanie powyższych czynności nastąpiło bez jego winy
  • pomimo niedokonania powyższych czynności wierzyciel nie poniósł szkody.

Również ciekawe