ZGŁOSZENIE ZMIAN W KRS – KONSEKWENCJE

Wszystkie kategorie

Rozumiemy realia prowadzenia działalności naszych Klientów. Nie boimy się wymagających projektów!

Zgłoszenie zmian w KRS – konsekwencje

Dokonując zmian podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego należy mieć na uwadze termin na ich zgłoszenie, który został określony w art. 22 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W świetle przywołanego przepisu wniosek o wpis do Rejestru winien być złożony w ciągu 7 dni od dnia uzasadniającego dokonanie wpisu. Obowiązek ten odnosi się również do złożenia wymaganych dokumentów czy informacji.


Kto jest zobowiązany do zgłoszenia zmian?

Podmiotem zobowiązanym jest spółka reprezentowana przez zarząd bądź należycie umocowanego pełnomocnika.

Jakie są skutki niezgłoszenia zmian w terminie?

Jeżeli upłynął 7-dniowy termin na złożenie wniosku o wpis do KRS, a wniosek taki nie został złożony to sąd rejestrowy wszczyna postępowanie przymuszające i wzywa obowiązanych do złożenia wniosku/ odpowiednich dokumentów, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin pod rygorem zastosowania grzywny. W przypadku niewykonania nałożonych zobowiązań następuje nałożenie grzywny, która może być ponawiana. Niemniej jednak grzywna nie jest najbardziej dotkliwą karą. Sąd rejestrowy w stosunku do osobowej spółki handlowej może z ważnych powodów orzec o jej rozwiązaniu bądź ustanowić likwidatora w razie niewypełniania zobowiązań mimo nałożenia na podmiot prawa grzywny.

Warto również podkreślić, iż w przypadku wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub jego umorzenia czy też w przypadku niewykonania obowiązków dot. złożenia wniosku/ odpowiednich dokumentów mimo dwukrotnego wezwania sądu (art.24 ust.1 ustawy o KRS) sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Jeżeli w wyniku prowadzonego postępowania sąd rejestrowy ustali, że podmiot przeciwko któremu prowadzone jest postępowanie nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd orzeka o rozwiązaniu podmiotu i zarządza jego wykreślenie z rejestru.

Kancelaria K|P|R zapewnia kompleksowe doradztwo i obsługę procesu zakładania i rejestracji spółek. Pomagamy w wyborze optymalnego rodzaju spółki, a następnie wykonujemy krok po kroku wszystkie czynności niezbędne do założenia i rejestracji wybranej spółki. Każdą sprawę prowadzi osoba z uprawnieniami zawodowymi adwokata lub radcy prawnego, a w razie potrzeby także doradca podatkowy.

Również ciekawe