Przestępstwo niezgłoszenia upadłości

Wszystkie kategorie

Rozumiemy realia prowadzenia działalności naszych Klientów. Nie boimy się wymagających projektów!

Art. 586 Kodeksu Spółek Handlowych stanowi, że kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Wspomniany w wyżej cytowanym artykule zarząd, występuje w rozumieniu KSH w dwóch rodzajach spółek – z organiczną odpowiedzialnością i akcyjnych. Jedynie w tych formach działalności gospodarczej mamy do czynienia z organem wykonawczym, jedno lub wieloosobowym w postaci zarządu. Artykuł 586 KSH ma na celu zamykać pole do nadużyć wynikających z faktu, iż odpowiedzialność za zobowiązania spółki kapitałowej jest w znacznym stopniu ograniczona w odróżnieniu od spółek osobowych.

Jakie są warunki uzasadniające według przepisów upadłość spółki?

Zgodnie z artykułem 11 pkt 1 Ustawy Prawo upadłościowe, za niewypłacalnego uznaje się dłużnika, który utracił zdolność do wykonania swoich zobowiązań finansowych na okres dłuższy niż 3 miesiące. W przypadku spółek kapitałowych niewypłacalność następuje także w przypadku, gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku spółki i ten stan utrzymuje się przez okres powyżej 24 miesięcy. Już jedna większa, nietrafiona inwestycja lub wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank na kwotę opiewającą powyżej wartości majątku spółki, może doprowadzić do sytuacji, w której może rodzić się pociągnięcie do odpowiedzialności z art. 586 KSH. Oczywiście tak jak wyżej wspomniano stan, tak nadmiernego zadłużenia musiałby przekroczyć okres 24 miesięcy.

Zarząd od spełnienia przesłanek do zgłoszenia wniosku o upadłość spółki ma 30 dni na zgłoszenie takiej upadłości do sądu. Nie dotrzymanie tego 30-dniowego terminu jest podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich członków zarządu (a nie tylko, jak się często mylnie podaje – prezesa). Jedynie w przypadku, gdy w umowie managerskiej członka zarządu potencjalny obowiązek zgłoszenia upadłości spółki został wyraźnie wyłączony, możemy mówić o uchyleniu się od odpowiedzialności karnej. Artykuł 586 KSH za odpowiedzialnych wskazuje nie tylko członków zarządu, ale także likwidatora spółki.

Bagatelizowanie regulacji zawartych w wyżej wymienionym artykule może narazić członków zarządu nie tylko na odpowiedzialność karną, ale także materialną. Zgodnie z art. 299. tej samej ustawy członkowie zarządu solidarnie odpowiadają za zobowiązania spółki, w przypadku, gdy egzekucja w stosunku do niej okaże się nieskuteczna. Warto o tym pamiętać korzystając z tej formy prowadzenia działalności.

Również ciekawe