logo
logo

Upadłość

Adwokat

Patryk Kruczek

Zadzwoń do mnie lub napisz:

Kancelaria:

ul. Skawińska 13/50,
31-066 Kraków

Kancelaria KPR reprezentuje Klientów w postępowaniach upadłościowych, współpracując w tym zakresie z syndykiem.

Rozważenie podstaw do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości:

R

ocena stanu prawnego i majątkowego dłużnika, stan jego zadłużenia,

R

ustalenie prawdopodobieństwa istnienia stanu niewypłacalności dłużnika według przepisów prawa upadłościowego,

R

ustalenie istnienia przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,

R

udzielenie informacji o przebiegu, wymogach oraz kosztach postępowania upadłościowego.

Postępowanie w razie stwierdzenia zasadności ogłoszenia upadłości:

Z

Przygotowanie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości,

Z

Zgłoszenie wierzytelności,

Z

Koordynacja przebiegu postępowania upadłościowego,

Z

Przygotowanie wniosków o wyłączenie składników majątku z masy upadłości.

Zaistnienie przesłanki niewypłacalności

Następuje w momencie zaistnienia niewypłacalności przedsiębiorcy w świetle przepisów Prawa upadłościowego. Niewypłacalność jest definiowana jako utrata przez dłużnika zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że przedsiębiorca utracił zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych jeżeli opóźnienie w ich regulowaniu przekracza trzy miesiące. W przypadku dłużnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, niewypłacalność występuje, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Kiedy zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości

W razie zaistnienia podstaw do ogłoszenia upadłości dłużnik winien złożyć w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.

Skutki niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości:

Z

Oddalenie wniosku o upadłość konsumencką przez okres 10 lat od dnia niewypłacalności,

Z
Możliwość złożenia przez wierzyciela wniosku o upadłość niewypłacalnego przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia zaprzestania prowadzenia działalności,
Z

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Kiedy sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości:

W sytuacji gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza tylko na pokrycie takich kosztów.

Sąd może również oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, gdy majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Warto jednak pamiętać, iż pomimo oddalenia wniosku o upadłość przedsiębiorstwa z uwagi na brak majątku na pokrycie kosztów postępowania, przedsiębiorca może ubiegać się o oddłużenie w trybie upadłości konsumenckiej.

MASZ PROBLEM PRAWNY? SKONSULTUJ GO Z NAMI!
ZADZWOŃ – POMOŻEMY

668 163 060