Jak obniżyć raty kredytu – SKD – kiedy mogę skorzystać?

Wszystkie kategorie

Rozumiemy realia prowadzenia działalności naszych Klientów. Nie boimy się wymagających projektów!

 • Kryzys gospodarczy powoduje, że kredytobiorcy mają coraz większe trudności ze spłatą swoich zobowiązań. 
 • Nigdy nie warto zwlekać z opracowaniem strategii na wyjście z zadłużenia. W końcu problemy finansowe bardzo szybko się pogłębiają.
 • Jednym ze sposobów może okazać się sankcja kredytu darmowego bądź stwierdzenie nieważności całości lub części umowy kredytowej.

Z każdym miesiącem wzrasta liczba kredytodawców borykających się z poważnymi problemami ze spłatą swojego zadłużenia. Biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą – w tym wysoką inflację – naprawdę trudno się dziwić tej sytuacji. Jednak problemy z zadłużeniem można rozwiązać, a im szybciej dłużnik opracuje solidną strategię wyjścia z kryzysu, tym dla niego lepiej. W przypadku konsumentów będących kredytobiorcami dobrym pomysłem może okazać się sięgnięcie po sankcję kredytu darmowego. Niezależnie od tego zawsze możliwe jest badanie zgodności z prawem zawartej umowy kredytowej. Nieprawidłowości w tym zakresie mogą stać się solidną podstawą do stwierdzenia jej częściowej, a nawet całkowitej nieważności. 

Sposoby na obniżenie raty kredytu

W praktyce trudności związane ze spłatą kredytu można rozwiązać na wiele różnych sposobów. Do najpopularniejszych z nich należy:

 • skorzystanie z wakacji kredytowych;
 • renegocjowanie warunków umowy;
 • odroczenie płatności rat;
 • wydłużenie okresu kredytowania;
 • konsolidacja kredytów;
 • rozłożenie zaległych płatności na raty;
 • pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania przy jednoczesnym unikaniu popadnięcia w tzw. spiralę zadłużenia;
 • ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 

Każde z tych rozwiązań ma swoje mocne i słabe strony, które poważnie wpływają na budżet posiadacza kredytu. Dlatego przed wdrożeniem jakiejkolwiek strategii radzenia sobie z trudnościami w spłacie kredytu bądź pożyczki, trzeba się naprawdę dobrze zastanowić, analizując całokształt okoliczności. Bez tego może okazać się, że kredytobiorca zamiar poprawić, to tylko pogorszy swoją sytuację finansową. 

Jedno jest pewne: z poszukiwaniem rozwiązania nie warto zwlekać, a wśród możliwości należy wziąć pod uwagę także przegląd umowy kredytowej pod kątem jej zgodności z prawem. Nierzadko daje to nadzwyczaj korzystne rezultaty, chociażby w postaci możliwości sięgnięcia po sankcję kredytu darmowego. Na czym ona polega?

Co to jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego została uregulowana w ustawie o kredycie konsumenckim. Rozwiązanie to polega na tym, że – z powodu nieprawidłowości w umowie zawartej z kredytodawcą – konsument spłaca jedynie kapitał, jaki otrzymał od banku z tytułu wykonywania umowy kredytowej. Nie zwraca zaś odsetek i innych kosztów kredytu, jakie zostały określone w umowie.

Sankcja kredytu darmowego jest więc swego rodzaju karą, jaką ponosi kredytodawca za to, że jego umowa nie spełnia standardów określonych przez prawo. Tym samym sankcja ta jest jednym z narzędzi ochrony praw konsumentów, którzy są uważani – nie bez racji – za słabsze strony stosunku prawnego. W końcu konsument – w przeciwieństwie do przedsiębiorcy zawodowo zajmującego się daną działalnością, np. kredytową – nie musi posiadać szerokiej wiedzy i rozeznania w prawnych aspektach funkcjonowania danej branży.

Jak chodzi o nieprawidłowości otwierające drogę do sięgnięcia po sankcję kredytu darmowego, to w grę wchodzą m.in. następujące sytuacje:

 • przekroczenie dopuszczalnego poziomu odsetek od kredytu;
 • nieokreślenie rodzaju udzielanego kredytu;
 • niepodanie całkowitych kosztów, jakie poniesie kredytodawca;
 • brak wskazania okresu, na jaki umowa kredytowa została zawarta;
 • niezdefiniowanie terminu i sposobu wypłaty kredytu;
 • niepodanie zasad i terminu spłaty zobowiązania.

Jak skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Jeżeli w realiach danej sprawy zachodzą podstawy do zastosowania sankcji kredytu darmowego, to aby po nią sięgnąć kredytobiorca musi złożyć pisemne oświadczenie kredytodawcy, w którym jasno wskaże, że korzysta z tego mechanizmu. Wówczas jego prawem staje się spłata samego kapitału, a więc bez odsetek i innych należności związanych z udzieleniem i obsługą kredytu. To zaś oznacza spore oszczędności. 

Należy pamiętać, że na złożenie tego oświadczenia konsument ma określony czas. Wynika to z faktu, że po upływie roku od dnia wykonania umowy kredytowej możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego wygasa. Tym samym złożenie oświadczenia po tym terminie nie wywołuje żadnych skutków prawnych. 

Unieważnienie całości lub części kredytu

Sankcja kredytu darmowego to jeden ze sposobów na ochronę praw konsumentów, a więc osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Jednak nie oznacza to, że inne podmioty prawa – czy to osoby fizyczne, czy też osoby prawne bądź jednostki organizacyjne posiadające jedynie zdolność prawną – które nie mogą korzystać z ochrony właściwej dla konsumentów, są pozbawione możliwości uwolnienia się od niekorzystnej umowy kredytowej. Wręcz przeciwnie.

Otóż każdą umowę o kredyt można oceniać z punktu widzenia jej zgodności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli okaże się, że kontrakt nie zawiera elementów wymaganych przez ustawodawcę bądź jest sprzeczny z regulacjami prawnymi, co kredytodawca może ubiegać się o uznanie go za częściowo bądź w całości nieważny, a tym samym o zwrot przez bank określonych sum. Co prawda nie jest to zadanie łatwe, jednak z pewnością warto podjąć ten wysiłek. Doświadczenie pokazuje, że wygrana przekłada się na naprawdę wymierne korzyści finansowe. 

Również ciekawe