CZY FRANKOWICZE MOGĄ DOCHODZIĆ ZWROTU NADPŁATY PO SPŁACIE KREDYTU?

Wszystkie kategorie

Rozumiemy realia prowadzenia działalności naszych Klientów. Nie boimy się wymagających projektów!

Czy frankowicze mogą dochodzić zwrotu nadpłaty po spłacie kredytu?

Z całą pewnością należy zaznaczyć, że spłata kredytu frankowego tak samo jako zawarcie umowy kredytu ponad 10 lat temu nie uniemożliwia dochodzenia przez kredytobiorców swoich praw przed sądem.
Poniżej wyjaśniamy.

Roszczenie o jakie ubiegają się “frankowicze” to najczęściej żądanie o zapłatę. Kwoty o jakie ubiegają się kredytobiorcy to nienależnie wpłacone środki ze względu na stosowanie przez bank niedozwolonych klauzul waloryzacyjnych lub uznania umowy kredytu za nieważną.
Do zakresu tych żądań mają zastosowanie przepisy o przedawnieniu.

W przypadku roszczeń frankowiczów, którzy występowali w chwili zawierania umowy kredytu jako konsumenci zastosowanie znajdą przepisy które mówią że do roszczeń wobec banków zastosowanie ma 10-letni okres przedawnienia.
Oczywiście bieg terminu przedawnienia można przerwać, a jednym z podstawowych sposobów, aby tego dokonać jest wniesienie powództwa do sądu.

Czy kredytobiorcy którzy zawarli umowy ponad 10 lat temu nie mogą dochodzić swoich roszczeń?

Oczywiście, że tak. W Kancelarii pojawiają się przypadki Klientów którzy zawierali umowy kredytów hipotecznych w CHF nawet ponad 15 lat temu. W wyniku analizy prawnej treści takich umów okazuje się, że również posiadają one klauzule niedozwolone. Ci Klienci z powodzeniem dochodzą swoich roszczeń przed sądem.

Słowem wyjaśnienia – okres przedawnienia liczony jest oddzielnie dla każdej raty. Co oznacza, że na chwilę pisania tego artykułu
(30 października 2019 r.) ulegają przedawnieniu raty zapłacone najdalej
29 października 2019 r.
Z całą pewnością można stwierdzić, że osoby które zawarły umowę kredytu ponad 10 lat temu mogą dochodzić swoich roszczeń przed sądem.
Trzeba jednak pamiętać, żeby wysokość żądania została ograniczona do wpłat dokonanych w okresie ostatnich 10 lat przed złożeniem powództwa do sądu.

Z całą pewnością należy wskazać, że całkowita spłata kredytu
nie powoduje utraty możliwości ubiegania się o zwrot środków.
Każdy kredytobiorca który posiadał lub posiada umowę zawierającą niedozwolone klauzule przeliczeniowe lub inne wady skutkujące nieważnością umowy posiada możliwość ubiegania się o zwrot nienależnie pobranych przez bank środków.
Tacy kredytobiorcy mogą żądać zwrotu tego, co zapłacili bankowi, nawet jeżeli umowa została ostatecznie rozliczona pod warunkiem, że całkowita spłata nie nastąpiła dawniej niż 10 lat przed wytoczeniem powództwa.

Również ciekawe